Breadcrumb Breadcrumb

Perkhidmatan Perkhidmatan

Perkhidmatan

Objektif

 • Memberi khidmat sokongan kepada Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya berkaitan urusan-urusan Perkhidmatan anggota perkhidmatan awam di bawah bidangkuasanya dengan adil, saksama dan teratur berdasarkan Undang-Undang dan peraturan- peraturan yang ditetapkan.

Piagam Pelanggan

 • Kami komited untuk melaksanakan tugas kami dengan segera, adil dan kualiti untuk memproses perakuan-perakuan urusan perkhidmatan dan menyampaikan keputusan Suruhanjaya berkaitannya dalam tempoh masa seperti berikut:
  • Pengesahan Pelantikan - 4 minggu
  • Pengesahan Dalam Perkhidmatan - 6 minggu
  • Pemberian Taraf Berpencen - 6 minggu
  • Pelanjutan Tempoh Percubaan - 6 minggu
  • Penetapan Gaji Permulaan - 6 minggu
  • Pertukaran Perkhidmatan - 6 minggu
  • Kembali ke Skim Perkhidmatan Terdahulu - 6 minggu
  • Penamatan Perkhidmatan - 6 minggu

Aktiviti Utama Bahagian Perkhidmatan

 • Bahagian Perkhidmatan menawarkan sembilan (9) jenis Perkhidmatan kepada Kementerian/Jabatan/pegawai awam yang terletak di bawah bidangkuasa Suruhanjaya Perkhidmatan Awam:
  • Pengesahan Lantikan;
  • Penetapan Gaji Permulaan;
  • Perlanjutan Tempoh Percubaan;
  • Pengesahan Dalam Perkhidmatan;
  • Pemberian Taraf Berpencen;
  • Pertukaran Perkhidmatan;
  • Kembali ke Skim Perkhidmatan Terdahulu;
  • Penamatan Perkhidmatan; dan
  • Naziran Urusan Perkhidmatan - dilaksanakan bagi memastikan urusan perkhidmatan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Jabatan bagi pegawai lantikan seperti mematuhi dasar dan peraturan, pekeliling, surat pekeliling, pandangan perundangan dan ruling Suruhanjaya dari semasa ke semasa.
 • Peraturan-Peraturan :
  • Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005[P.U.(A) 176/2005];
  • Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2012 [P.U.(A) 1/2012];
  • Akta 227, Akta Pencen 1980;
  • Surat Pekeliling SPA Bil. 1 Tahun 2000 - Garis Panduan Dalam Peraturan Pelanjutan Tempoh Percubaan;
  • Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2002 - Pelaksanaan Sistem Saraan Malaysia Bagi Anggota Perkhidmatan Awam Persekutuan;
  • Surat Pekeliling SPA Bil. 1 Tahun 2005 - Panduan Pertukaran Perkhidmatan;
  • Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 12 Tahun 2008- Dasar dan Prosedur Pelantikan Secara Peminjaman, Pertukaran Sementara dan Pertukaran Tetap;
  • Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2008 - Perjawatan di Pejabat Menteri dan Timbalan Menteri;
  • Surat Pekeliling SPA Bil. 2 Tahun 2011 - Prosedur Pengesahan Pelantikan;
  • Surat Pekeliling SPA Bil. 3 Tahun 2011 - Prosedur dan Kaedah Pengesahan Dalam Perkhidmatan;
  • Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2011 – Dasar dan Prosedur Pelantikan Bekas Tentera ke Dalam Perkhidmatan Awam;
  • Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Tahun 2012 – Kenaikan Gaji Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan Di Bawah Sistem Saraan Malaysia;
  • Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2012 – Pelaksanaan Urusan Perkhidmatan Awam Persekutuan Di Bawah Sistem Saraan Malaysia; dan
  • Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2012 - Dasar baru pelantikan secara peminjaman, pertukaran sementara dan pertukaran tetap.

Pengesahan Pelantikan

 • Dilaksana berdasarkan kuasa yang diperuntukkan di bawah Perkara 144(1) Perlembagaan dan Peraturan-peraturan 19, 20 dan 21, Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat Dan Penamatan Perkhidmatan) 2005 [P.U.(A) 176/2005] bagi pegawai-pegawai yang dilantik sebelum 01.01.2012; dan Peraturan-peraturan 20, 21, 22 dan 23 Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat Dan Penamatan Perkhidmatan) 2012 [P.U.(A) 1/2012] bagi pegawai yang dilantik pada dan selepas 01.01.2012.
 • Dokumen-dokumen yang perlu dikemukakan kepada Suruhanjaya:
  • Surat Setuju Terima Pelantikan (Borang SPA 6A);
  • Surat Akuan Sumpah (Borang SPA 6B);
  • Surat Akuan Doktor:-
   1. pegawai hendaklah diperiksa dan diperakui sihat untuk berkhidmat oleh pegawai perubatan berdaftar; dan
   2. sekiranya pegawai disahkan tidak begitu sihat oleh pegawai perubatan tetapi boleh dilantik, Ketua Jabatan perlu mendapatkan laporan lengkap pakar perubatan dan laporan Ketua Jabatan bagi menyokong bahawa pegawai boleh dilantik berkhidmat dengan Kerajaan
  • Penyata Perubahan (Kew. 8);
  • Sijil Pengesahan Tapisan Keselamatan (bagi jawatan yang disyaratkan);
  • Surat Aku Janji (bagi pegawai yang dilantik mulai 01.01.2002);
  • Salinan sijil/diploma/ijazah yang disahkan bagi calon yang belum megemukakannya semasa menghadiri temu duga; dan
  • Dokumen-dokumen lain yang disyaratkan dalam surat tawaran.

Penetapan Gaji Permulaan

 • Bagi permohonan pegawai yang mempunyai pengalaman relevan di sektor awam dan swasta, tertakluk kepada Peraturan 23(2), Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat Dan Penamatan Perkhidmatan) 2005 [P.U.(A) 176/2005] bagi pegawai-pegawai yang dilantik sebelum 01.01.2012; dan Peraturan 25(2), Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat Dan Penamatan Perkhidmatan) 2012 [P.U.(A) 1/2012] bagi pegawai yang dilantik pada dan selepas 01.01.2012.
 • Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Tahun 2012 – Kenaikan Gaji Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan Di Bawah Sistem Saraan Malaysia.
 • Bekas anggota tentera/polis layak diberi hadiah kenaikan gaji berdasarkan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2011, Dasar dan Prosedur Pelantikan Bekas Tentera Ke Dalam Perkhidmatan Awam.
 • Bagi permohonan pegawai yang sedang berkhidmat di sektor awam, tertakluk kepada Peraturan 23(5), Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat Dan Penamatan Perkhidmatan) 2005 [P.U.(A) 176/2005] bagi pegawai-pegawai yang dilantik sebelum 01.01.2012; dan Peraturan 25(7), Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat Dan Penamatan Perkhidmatan) 2012 [P.U.(A) 1/2012] bagi pegawai yang dilantik pada dan selepas 01.01.2012.
 • Dokumen-dokumen yang perlu dikemukakan kepada Suruhanjaya:-

  Pengalaman Sesuai di Sektor Awam:

  1. Surat permohonan pegawai melalui Ketua Jabatan;
  2. Pengiktirafan daripada Ketua Jabatan mengenai pengalaman di sektor awam bersesuaian dengan senarai tugas dan tanggungjawab jawatan yang disandang sekarang;
  3. Senarai tugas jawatan terdahulu yang diakui sah oleh Ketua Jabatan;
  4. Senarai tugas jawatan sekarang yang diakui sah oleh pegawai yang bertanggungjawab dan Ketua Jabatan;
  5. Salinan Kenyataan Perkhidmatan yang lengkap dan telah dikemaskini;
  6. Surat iringan dari Kementerian/Jabatan;
  7. Surat sokongan Ketua Jabatan yang menyatakan bahawa pengalaman dahulu adalah relevan dengan jawatan sekarang;
  8. Salinan sijil/diploma/ijazah pegawai berkenaan yang diakui sah oleh Ketua Jabatan;
  9. Salinan surat tawaran pelantikan tetap; dan
  10. Surat daripada Ketua Jabatan yang mengesahkan pegawai bertugas sebagai pegawai kontrak/sementara.

  (Dokumen (iii) dan (iv) dikecualikan kepada pegawai sementara dan kontrak yang dilantik ke perkhidmatan tetap dalam jawatan yang sama)

  Pengalaman Sesuai di Sektor Swasta:

  1. Surat permohonan pegawai melalui Ketua Jabatan;
  2. Surat pengesahan majikan asal (swasta) pegawai mengenai jawatan, senarai tugas dan tanggungjawab serta tempoh perkhidmatannya di sektor swasta;
  3. Senarai tugas jawatan sekarang yang diakui sah oleh pegawai yang bertanggungjawab dan Ketua Jabatan;
  4. Pengiktirafan daripada Ketua Jabatan mengenai pengalaman di sektor swasta bersesuaian dengan senarai tugas dan tanggungjawab jawatan yang disandang sekarang;
  5. Salinan kelulusan iktisas atau separa iktisas yang dimiliki oleh pegawai bagi menentukan tempoh pengalaman yang boleh diambilkira;
  6. Salinan Kenyataan Perkhidmatan yang lengkap dan telah dikemaskini;
  7. Surat iringan dari Kementerian/Jabatan;
  8. Senarai tugas di sektor swasta yang diakui oleh majikan swasta;
  9. Salinan penyata KWSP/Borang Penyata Gaji Pekerja Swasta (EA) yang diakui sah;
  10. Salinan surat tawaran jawatan yang diakui sah; dan
  11. Resume pegawai yang mengandungi nama, nombor kad pengenalan, jawatan bagi lantikan tetap, kelayakan akademik, nama syarikat, jawatan, tempoh mula dan akhir bertugas serta senarai tugas jawatan lantikan tetap.

  *Permohonan penetapan gaji permulaan bagi pengalaman di sektor swasta boleh dibuat dalam tempoh satu (1) hingga tiga (3) tahun dari tarikh melapor diri.

Pelanjutan Tempoh Percubaan

 • Dilaksanakan berdasarkan kuasa di bawah Peraturan 28(1), Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat Dan Penamatan Perkhidmatan) 2005 [P.U.(A) 176/2005] bagi pegawai-pegawai yang dilantik sebelum 01.01.2012; dan Peraturan 30 (1) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat Dan Penamatan Perkhidmatan) 2012 [P.U.(A) 1/2012] bagi pegawai yang dilantik pada dan selepas 01.01.2012.
 • Tindakan ini boleh diambil apabila pegawai gagal untuk disahkan dalam perkhidmatan selepas tamat tempoh percubaan asalnya.
 • Dokumen-dokumen yang perlu dikemukakan kepada Suruhanjaya:-
  1. Perakuan daripada Ketua Jabatan melalui Jadual Keempat (Borang Perakuan Pelanjutan Tempoh Percubaan);
  2. Salinan Kenyataan Perkhidmatan yang telah dikemaskini;
  3. Surat alasan daripada pegawai tentang kelewatan memenuhi syarat Perkhidmatan; dan
  4. Senarai peperiksaan (jika ada) yang telah lulus beserta dengan tarikh.

Pengesahan Dalam Perkhidmatan

 • Dilaksanakan berdasarkan Peraturan 29, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat Dan Penamatan Perkhidmatan) 2012 [P.U.(A) 1/2012] dan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2012 – Pelaksanaan Urusan Perkhidmatan Awam Persekutuan Di Bawah Sistem Saraan Malaysia.
 • Pegawai awam yang ditawarkan surat pelantikan tetap, dikehendaki memenuhi syarat-syarat Perkhidmatan bagi membolehkannya disahkan dalam Perkhidmatan.
 • Pegawai awam yang ditawarkan surat pelantikan tetap, dikehendaki memenuhi syarat-syarat Perkhidmatan bagi membolehkannya disahkan dalam Perkhidmatan.
  1. Perakuan daripada Ketua Jabatan mengikut format Jadual Ketiga;
  2. Kenyataan berkenaan peperiksaan-peperiksaan yang disyaratkan pegawai berkenaan mesti lulus beserta tarikh-tarikh lulus;
  3. Kenyataan Perkhidmatan yang lengkap dan telah dikemaskini;
  4. Borang asal opsyen sama ada bersetuju/tidak bersetuju memilih skim KWSP; dan
  5. Surat pertuduhan tatatertib, surat keputusan Lembaga Tatatertib atau perakuan khas Ketua Jabatan berjawatan Ketua Pengarah atau Timbalannya bagi pegawai yang melakukan kesalahan tatatertib dalam tempoh percubaan.

Pemberian Taraf Berpencen

 • Pegawai awam yang telah disahkan dalam Perkhidmatan yang tidak bersetuju memilih skim KWSP dan telah berkhidmat selama tidak kurang daripada tiga (3) tahun perkhidmatannya yang boleh dimasuk kira boleh diberi taraf berpencen mengikut Akta 227, Akta Pencen 1980 dan Peraturan 38, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat Dan Penamatan Perkhidmatan) 2012 [P.U.(A) 1/2012]. Kemasukan ke dalam perjawatan berpencen ini hanya sekali dalam perkhidmatan.
 • Dokumen-dokumen yang perlu dikemukakan kepada Suruhanjaya:-
  1. Perakuan kemasukkan ke dalam perjawatan berpencen;
  2. Jadual Kelima Borang Opsyen bagi skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja mengikut subseksyen 6A(1) Akta Pencen 1980 (Peraturan 35) P.U.(A) 176; dan
  3. Kenyataan Perkhidmatan yang lengkap dan telah dikemaskini.

Pertukaran

 • Pegawai awam yang telah disahkan dalam Perkhidmatan dan memenuhi kriteria-kriteria serta syarat-syarat pertukaran yang ditetapkan sahaja akan dipertimbangkan.
 • Pertukaran boleh diklasifikasikan seperti berikut :-
  1. Pertukaran Perkhidmatan;
  2. Pertukaran Pelantikan atas permohonan sendiri;
  3. Pertukaran Sementara;
  4. Peminjaman;
  5. Pertukaran Tetap;
  6. Pertukaran Pelantikan melalui opsyen; dan
  7. Kelulusan Pelepasan.
 • Pertukaran Perkhidmatan

  Dilaksanakan bagi membolehkan seseorang pegawai berpindah ke skim Perkhidmatan yang sama di bawah Ketua Perkhidmatan yang lain ke tempat pilihan mereka atas sebab-sebab tertentu.

  Urusan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Pekeliling Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Bilangan 1 Tahun 2005 – Panduan Pertukaran Perkhidmatan.

  Dokumen-dokumen yang perlu dikemukakan kepada Suruhanjaya:

  1. Permohonan bertulis daripada pemohon;
  2. Surat persetujuan pelepasan tanpa syarat dari Ketua Jabatan/Ketua Perkhidmatan agensi asal;
  3. Surat persetujuan penerimaan dan pengesahan kekosongan jawatan daripada Ketua Perkhidmatan/Ketua Jabatan agensi baru;
  4. Salinan Kenyataan Perkhidmatan yang telah dikemaskini;
  5. Laporan Penilaian Prestasi Tahunan terkini; dan
  6. Surat permohonan pegawai.
 • Pertukaran Pelantikan atas permohonan sendiri

  Dilaksanakan bagi membolehkan seseorang pegawai berpindah ke skim Perkhidmatan yang sama di bawah Pihak Berkuasa Melantik yang lain ke tempat pilihan mereka atas sebab-sebab tertentu.

  Urusan ini dilaksanakan berdasarkan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 17 Tahun 2002.

  Dokumen-dokumen yang perlu dikemukakan kepada Suruhanjaya:-

  1. Permohonan bertulis daripada pemohon;
  2. Surat persetujuan pelepasan tanpa syarat dari Ketua Jabatan/Ketua Perkhidmatan agensi asal;
  3. Surat pelepasan Pihak Berkuasa Menlantik agensi asal;
  4. Surat persetujuan penerimaan dan pengesahan kekosongan jawatan daripada Ketua Perkhidmatan/Ketua Jabatan agensi baru;
  5. Salinan Kenyataan Perkhidmatan yang telah dikemaskini;
  6. Laporan Penilaian Prestasi Tahunan terkini; dan
  7. Surat permohonan pegawai.
 • Pertukaran Sementara

  Pelantikan seseorang pegawai ke suatu skim perkhidmatan lain yang berada di bawah Pihak Berkuasa Melantik yang sama untuk tempoh tertentu tanpa memutuskan ikatan pegawai dari perkhidmatan asalnya.

  Urusan ini dilaksanakan berdasarkan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 12 Tahun 2008 dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2012.

  Dokumen-dokumen yang perlu dikemukakan untuk urusan pertukaran sementara adalah seperti berikut :

  1. Perakuan dari Ketua Perkhidmatan/JPA;
  2. Pelepasan Ketua Perkhidmatan/Pihak Berkuasa Melantik;
  3. Persetujuan penerimaan agensi penerima;
  4. Waran perjawatan;
  5. Salinan kenyataan perkhidmatan yang dikemaskini/CV (mana yang berkenaan);
  6. Markah laporan prestasi tahunan;
  7. Kew. 8 (jika berkenaan);
  8. Borang perakuan pertukaran sementara (Lampiran L) (Agensi Peminjam); dan
  9. Borang perakuan pertukaran sementara (Lampiran L1) (Agensi Pembekal)
 • Peminjaman

  Pelantikan seseorang pegawai ke suatu skim perkhidmatan yang berada di bawah Pihak Berkuasa Melantik yang berlainan untuk tempoh tertentu tanpa memutuskan ikatan pegawai dengan perkhidmatan asalnya. Peminjaman boleh diuruskan kepada agensi awam, swasta dan agensi antarabangsa. Pegawai akan ditawarkan syarat peminjaman yang mana secara keseluruhannya tidak kurang baiknya dari syarat perkhidmatannya di jawatan asal. Peminjaman boleh dilaksanakan setelah ada persetujuan antara pembekal, agensi peminjam dan pegawai berkenaan.

  Urusan ini dilaksanakan berdasarkan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 12 Tahun 2008 dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2012.

  Dokumen-dokumen yang perlu dikemukakan untuk urusan peminjaman adalah seperti berikut :

  1. Perakuan dari Ketua Perkhidmatan/JPA;
  2. Pelepasan Ketua Perkhidmatan/Pihak Berkuasa Melantik;
  3. Persetujuan penerimaan agensi penerima;
  4. Waran perjawatan;
  5. Salinan kenyataan perkhidmatan yang dikemaskini/CV (mana yang berkenaan);
  6. Markah laporan prestasi tahunan;
  7. Kew. 8 (jika berkenaan);
  8. Borang perakuan peminjaman (Lampiran L) (Agensi Peminjam); dan
  9. Borang perakuan peminjaman (Lampiran L1) (Agensi Pembekal).
 • Pertukaran Tetap

  Pelantikan pegawai yang sedang berkhidmat secara peminjaman atau pertukaran sementara ke mana-mana jawatan di agensi peminjam dimana dengan pelantikan itu hubungan pegawai dengan Perkhidmatan asalnya terputus, kecuali bagi tujuan faedah persaraan dan faedah lain seperti yang ditetapkan dalam pertukaran tetap. Pertukaran tetap boleh dilaksanakan jika mendapat persetujuan agensi pembekal, peminjam dan pegawai berkenaan.

  Urusan ini dilaksanakan berdasarkan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 12 Tahun 2008 dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2012.

  Dokumen-dokumen yang perlu dikemukakan untuk urusan Pertukaran Sementara, Peminjaman dan Pertukaran Tetap adalah seperti berikut:-

  1. Perakuan dari Kementerian/Jabatan;
  2. Surat persetujuan penerimaan dari agensi peminjam;
  3. Surat persetujuan pegawai berkenaan;
  4. Surat pelepasan daripada Ketua Perkhidmatan/Ketua Jabatan;
  5. Waran Perjawatan (jawatan baru);
  6. Surat pelepasan Pihak Berkuasa Melantik;
  7. Kenyataan Perkhidmatan yang dikemaskini;
  8. Laporan Penilaian Prestasi Tahunan yang terkini; dan
  9. Syarat-syarat pertukaran.
 • Pertukaran pelantikan melalui opsyen

  Dilaksanakan bagi memudahkan pemindahan pegawai yang sedang berkhidmat dari satu skim perkhidmatan ke skim perkhidmatan yang sama atau berlainan di bawah agensi yang sama atau berlainan tanpa melalui proses lantikan biasa akibat pembubaran, penjumudan sesuatu skim perkhidmatan dan pemansuhan jawatan atau atas sebab-sebab lain.

  Dokumen-dokumen yang perlu dikemukakan kepada Suruhanjaya:-

  1. Perakuan dari Kementerian/Jabatan;
  2. Surat pelepasan daripada Ketua Perkhidmatan/Ketua Jabatan;
  3. Surat pelepasan Pihak Berkuasa Melantik;
  4. Waran Perjawatan (jawatan baru);
  5. Kenyataan Perkhidmatan yang dikemaskini;
  6. Laporan Penilaian Prestasi Tahunan yang terkini; dan
  7. Syarat-syarat pertukaran pelantikan.

Kembali Ke Skim Perkhidmatan Terdahulu

 • Tertakluk kepada Peraturan 11, Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2012 [P.U.(A) 1/2012].
 • Dokumen-dokumen yang perlu dikemukakan kepada Suruhanjaya:-
  1. Kenyataan Perkhidmatan yang dikemaskini;
  2. Perakuan Ketua Jabatan yang mengesahkan kegagalan pegawai untuk disahkan dalam Perkhidmatan bukanlah kerana prestasi/tatakelakuannya;
  3. Ada kekosongan jawatan serta kelulusan pengisian;
  4. Persetujuan Ketua Perkhidmatan yang akan menerima pegawai kembali ke dalam skim Perkhidmatan terdahulu; dan
  5. Persetujuan pegawai untuk dikembalikan ke dalam skim Perkhidmatan terdahulu.

Penamatan Perkhidmatan

 • Urusan Penamatan Perkhidmatan dilaksanakan mengikut Peraturan 46 dan Peraturan 47(1), Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005 [P.U.(A) 176/2005]; atau Peraturan 48 dan Peraturan 50(1), Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2012 [P.U.(A) 1/2012]; bergantung pada tarikh notis dikeluarkan jika seseorang pegawai itu telah:-
  1. menyembunyikan apa-apa maklumat tentang kesihatannya dalam borang pemeriksaan kesihatan;
  2. membuat akuan palsu dalam akuan berkanun;
  3. tidak mematuhi kehendak dalam Surat Aku Janji;
  4. memalsukan apa-apa dokumen berhubung dengan pelantikannya;
  5. gagal tapisan keselamatan;
  6. gagal mendapat perakuan Ketua Jabatan; dan
  7. pegawai yang tidak lulus peperiksaan yang disyaratkan.
 • Dokumen-dokumen yang perlu dikemukakan kepada Suruhanjaya:-
  1. menyembunyikan apa-apa maklumat tentang kesihatannya dalam borang pemeriksaan kesihatan;
   1. perakuan penamatan daripada Ketua Jabatan;
   2. borang pemeriksaan doktor yang mengandungi pengakuan pegawai mengenai kesihatannya;
   3. dokumen lain sebagai bukti pegawai menyembunyikan maklumat kesihatannya;
   4. salinan kenyataan Perkhidmatan yang telah dikemaskini dan diakui sah; dan
   5. salinan surat tawaran jawatan (jika berkenaan).
  2. membuat akuan palsu dalam akuan berkanun;
   1. perakuan penamatan daripada Ketua Jabatan;
   2. surat akuan berkanun pegawai;
   3. dokumen lain sebagai bukti pegawai telah membuat akuan palsu;
   4. salinan kenyataan Perkhidmatan yang telah dikemaskini dan diakui sah; dan
   5. salinan surat tawaran jawatan (jika berkenaan).
  3. tidak mematuhi kehendak dalam Surat Aku Janji;
   1. perakuan penamatan daripada Ketua Jabatan;
   2. perakuan keengganan mematuhi kehendak Surat Aku Janji oleh pegawai; dan
   3. salinan kenyataan Perkhidmatan yang telah dikemaskini dan diakui sah.
  4. memalsukan apa-apa dokumen berhubung dengan pelantikannya;
   1. perakuan penamatan daripada Ketua Jabatan;
   2. dokumen lain yang membuktikan terdapatnya pemalsuan dokumen;
   3. laporan polis;
   4. salinan kenyataan Perkhidmatan yang telah dikemaskini dan diakui sah; dan
   5. salinan surat tawaran jawatan (jika berkenaan).
  5. gagal tapisan keselamatan;
   1. perakuan penamatan daripada Ketua Jabatan;
   2. alasan-alasan pegawai berkenaan gagal dalam tapisan keselamatan;
   3. salinan kenyataan Perkhidmatan yang telah dikemaskini dan diakui sah; dan
   4. salinan surat tawaran jawatan (jika berkenaan).
  6. gagal mendapat perakuan Ketua Jabatan; dan
   1. perakuan Ketua Jabatan yang tidak menyokong pegawai untuk disahkan dalam Perkhidmatan (diperakukan setelah genap tempoh percubaan asal atau yang dilanjutkan);
   2. alasan-alasan Ketua Jabatan dengan bukti kenapa pegawai telah gagal memperolehi sokongan perakuannya dengan menjurus kepada alasan yang spesifik yang boleh dipertahankan dan tidak terkeluar daripada Peraturan 27, Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005;
   3. Markah Penilaian prestasi Tahunan bagi tempoh tiga (3) tahun terakhir yang tidak bercanggah dengan para (iii) di atas;
   4. salinan kenyataan Perkhidmatan yang telah dikemaskini dan diakui sah; dan
   5. salinan surat tawaran jawatan (jika berkenaan).
  7. pegawai yang tidak lulus peperiksaan yang disyaratkan.
   1. perakuan penamatan Ketua Jabatan;
   2. kenyataan peperiksaan yang diduduki beserta dengan keputusannya;
   3. salinan kenyataan Perkhidmatan yang telah dikemaskini dan diakui sah; dan
   4. salinan surat tawaran jawatan (jika berkenaan).