Breadcrumb Breadcrumb

Kandungan Jurnal Kandungan Jurnal

Penamatan Perkhidmatan

 • Penamatan Perkhidmatan dilaksanakan mengikut:
  1. Peraturan 48, P.U. (A) 1/2012 iaitu perkhidmatan seseorang pegawai yang belum disahkan dalam perkhidmatannya boleh ditamatkan jika:
   1. menyembunyikan apa-apa maklumat tentang kesihatannya dalam borang pemeriksaan perubatan;
   2. membuat akuan palsu dalam akuan berkanun sebagaimana dikehendaki oleh perenggan 20(1)(b) dan subperaturan 20(2), P.U. (A) 1/2012;
   3. gagal mematuhi kehendak Peraturan 20(3), P.U. (A) 1/2012 (Surat Aku Janji); atau
   4. meminda atau memalsukan apa-apa dokumen yang berhubung dengan pelantikannya.
  2. Peraturan 49, P.U. ( A) 1/2012 iaitu pegawai yang gagal tapisan keselamatan dalam tempoh percubaan atau tempoh percubaan yang dilanjutkan boleh ditamatkan perkhidmatan;
  3. Peraturan 50(1), P.U. (A) 1/2012 iaitu seseorang pegawai dalam percubaan dalam pelantikan pertama yang telah gagal untuk disahkan dalam perkhidmatan semasa tempoh percubaan, sama ada tempoh percubaan asal atau yang dilanjutnya boleh ditamatkan perkhidmatan;
  4. Peraturan 50(2), P.U. (A) 1/2012 iaitu seseorang pegawai dalam percubaan dalam pelantikan pertama boleh ditamatkan perkhidmatan jika dia gagal dalam kursus atau latihan yang disyaratkan bagi tujuan pengesahan dalam perkhidmatan.