Breadcrumb Breadcrumb

Kandungan Jurnal Kandungan Jurnal

Pelepasan Untuk Pertukaran Pelantikan/Peminjaman

 • Definisi : Pelepasan untuk pertukaran pelantikan/peminjaman adalah pelepasan pegawai untuk tukar lantikan/peminjaman di bawah Pihak Berkuasa Melantik yang lain.

 • Peraturan/Pekeliling/Surat Pekeliling Berkaitan:
  1. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2002;
  2. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 12 Tahun 2008;
  3. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 17 Tahun 2002;
  4. Amalan-amalan Suruhanjaya (Ruling);
  5. Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005 [P.U.(A) 176/2005];
  6. Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2012 [P.U.(A) 1/2012]; dan
  7. Perlembagaan Persekutuan.