Breadcrumb Breadcrumb

Kandungan Jurnal Kandungan Jurnal

Pertukaran Pelantikan

  • Definisi : Pertukaran Pelantikan adalah proses pertukaran pegawai di Pihak Berkuasa Melantik yang lain ke Perkhidmatan Awam Am Persekutuan atau Perkhidmatan Awam Negeri-negeri di bawah bidang kuasa Suruhanjaya dan sebaliknya.
  • Peraturan/Pekeliling/Surat Pekeliling Berkaitan:
    • Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2002;
    • Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 17 Tahun 2002;
    • Amalan-amalan Suruhanjaya (Ruling) dan
    • Suratcara Perwakilan Kuasa P.U. (B) 496.