Penyalahgunaan Dadah

Boleh. Tindakan tatatertib ini diambil di bawah Peraturan 7 P.U.(A) 395/1993 setelah Pegawai Perubatan Kerajaan memperakukan pegawai ialah seorang penagih dadah atau menggunakan atau mengambil selain bagi maksud perubatan, suatu dadah berbahaya atau menyalahgunakan suatu dadah berbahaya yang disenaraikan dalam Jadual Pertama kepada Akta Dadah Berbahaya 1952.

 

Boleh. Jenis tindakan tatatertib adalah bergantung kepada keputusan penentuan jenis kesalahan tatatertib oleh Pengerusi Lembaga Tatatertib.

 

Hits: 12087