Bahagian Penilaian Kompetensi

 • Menguruskan Peperiksaan Memasuki Perkhidmatan Awam dan 'Assessment Centre ' dengan cekap, teratur dan mengikut tempoh masa yang ditetapkan ke arah melahirkan penjawat awam yang berkualiti.
 • Menguruskan Peperiksaan Memasuki Perkhidmatan Awam dan;
 • Menguruskan 'Assessment Centre' sebelum calon layak ditemu duga.
 • Komitmen kami ialah menguruskan Peperiksaan Memasuki Perkhidmatan Awam dengan cekap, berkesan dan teratur. Kami berjanji akan mengumumkan keputusan peperiksaan dalam tempoh 25 hari bekerja dari tarikh peperiksaan dijalankan.

 

 • Aktiviti utama Bahagian Penilaian Kompetensi berdasarkan 7 unit iaitu:

  UNIT PEMBANGUNAN SOALAN

  • Menyedia sukatan peperiksaan
  • Menguruskan sistem Data Bank Soalan
  • Menguruskan proses penggubalan soalan
  • Melantik dan memberi taklimat kepada penggubal soalan
  • Mengadakan kursus penggubalan soalan peperiksaan

   

  UNIT PENGURUSAN PEPERIKSAAN

  • Menyedia Jadual Peperiksaan Tahunan
  • Menguruskan tempahan dewan peperiksaan
  • Melantik Ketua Pengawas dan Pengawas
  • Menguruskan pengagihan calon ke pusat peperiksaan
  • Mengadakan kursus berkaitan pengawasan peperiksaan
  • Menyediakan peralatan peperiksaan

   

  UNIT GUNASAMA

  • Menguruskan hal Pentadbiran dan Perkhidmatan
  • Pengurusan fail-fail, surat menyurat, peralatan peperiksaan dan pejabat
  • Penyediaan bajet dan tuntutan perbelanjaan dan lain-lain.

   

  UNIT PSIKOLOGI DAN KAUNSELING

  • Mengendalikan ujian Psikologi
  • Memberi khidmat kaunseling kepada warga SPA
  • Menjalankan kajian validiti dan realibiliti ujian Psikologi
  • Menguruskan pentadbiran ujian Psikologi bagi kemasukan ke Perkhidmatan Awam

   

  UNIT 'ASSESSMENT CENTRE' DAN NAZIRAN

  • Menjalankan konsultasi pembinaan modul ' Assessment Centre '
  • Mengurus dan menyelaras pengendalian ' Assessment Centre'
  • Menguruskan data profiling calon
  • Menjalankan Naziran di pusat-pusat peperiksaan
  • Menjalankan kajian penambahbaikan sistem pengendalian peperiksaan

   

  UNIT FIZIKAL DAN PANCAINDERA

  • Menguruskan pelantikan Ketua Penguji dan Penguji
  • Menguruskan pengagihan calon ke Pusat Ujian Pemeriksaan
  • Memberi taklimat berkaitan Ujian Fizikal dan Pancaindera
  • Mengadakan kursus berkaitan Ujian Fizikal dan Pancaindera
  • Memantau perjalanan Ujian Fizikal dan Pancaindera

   

  UNIT DATA DAN MARKAH

  • Melantik pemeriksa kertas jawapan esei
  • Memproses markah calon
  • Menyediakan statistik pencapaian calon dalam sesuatu peperiksaan
  • Menyediakan statistik berkaitan urusan peperiksaan
  • Mengumumkan keputusan peperiksaan

   

 

  • Ujian Bakat
  • Ujian Kecenderungan
  • Ujian Kederasan
  • Ujian Suara
  • Ujian Fizikal dan Kecergasan
  • Ujian Psikologi
 • Ujian Bakat untuk menilai keupayaan dan potensi calon di dalam pelbagai bidang seni serta lain-lain aspek yang penting untuk jawatan yang memerlukan kompetensi bakat
 • Ujian Kecenderungan untuk menilai keupayaan, potensi dan kompetensi berdasarkan penilaian kognitif dan bahasa bagi menentukan pemilihan calon yang bersesuaian dengan keperluan ciri-ciri sesuatu jawatan.
 • Ujian Kederasan mengukur kecekapan calon dalam mengambil catatan trengkas dan menaip.
 • Ujian Suara bagi mengukur kebolehan calon berinteraksi dalam situasi tugas yang memerlukan keupayaan penyampaian yang terang, jelas dan tegas supaya maklumat dapat diterima dengan betul dan tepat.
 • Ujian Fizikal dan Pancaindera Pemeriksaan Fizikal dan Pancaindera seperti ukuran ketinggian, berat badan, penglihatan dan kecergasan untuk memastikan pemohon-pemohon memenuhi syarat-syarat fizikal dan pancaindera yang ditetapkan. Hanya jawatan-jawatan tertentu dalam skim perkhidmatan yang mensyaratkan Ujian Fizikal dan Pancaindera.
 • Ujian Psikologi satu penilaian berasaskan laporan kendiri untuk mengukur kesesuaian dari aspek personaliti, minat, sikap, kemahiran dan kecenderungan bagi menentukan kesesuaian ciri seseorang calon.