Pengesahan Pelantikan

 • Apakah yang dimaksudkan dengan Pengesahan Pelantikan?
  Pengesahan Pelantikan bermaksud proses mengesahkan lantikan seseorang pegawai yang telah bersetuju menerima tawaran pelantikan ke jawatan tetap dan telah memenuhi syarat tawaran.
 • Apakah peraturan yang berkaitan dengan Pengesahan Pelantikan?
  Pengesahan Pelantikan dilaksanakan berdasarkan Perkara 144(1) Perlembagaan dan Peraturan-peraturan 20, 21, 22 dan 23 Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat Dan Penamatan Perkhidmatan) 2012 [P.U.(A) 1/2012].
 • Apakah tujuan Pengesahan Pelantikan?
  Pengesahan Pelantikan diperlukan bertujuan bagi menentukan:
  • seseorang pegawai bersetuju menerima tawaran jawatan;
  • seseorang pegawai yang dilantik telah memenuhi syarat lantikan;
  • tarikh seseorang pegawai mula berkhidmat dalam perkhidmatan awam;
  • tarikh untuk diberi Pengesahan Dalam Perkhidmatan dan Pemberian Taraf Berpencen; dan
  • pengiraan kekananan untuk tujuan naik pangkat dan faedah persaraan.
 • Apakah dokumen yang diperlukan untuk proses urusan Pengesahan Pelantikan?
  Dokumen yang diperlukan untuk Pengesahan Pelantikan adalah:
  • Surat Setuju Terima Pelantikan (Borang SPA 6A);
  • Surat Akuan Sumpah (Borang SPA 6B);
  • Borang Pemeriksaan Perubatan - pegawai yang dilantik ke dalam perkhidmatan awam hendaklah disyaratkan untuk diperiksa dan diperakui sihat untuk berkhidmat dengan Kerajaan oleh pegawai perubatan berdaftar iaitu mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Tahun 2013 - Pemeriksaan Kesihatan Bagi Maksud Pelantikan Ke Dalam Perkhidmatan Awam (http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2013/pp012013.pdf);
  • Penyata Perubahan (Kew. 8);
  • Sijil Pengesahan Tapisan Keselamatan (bagi jawatan yang disyaratkan);
  • Surat Aku Janji (bagi pegawai yang dilantik mulai 01.01.2002);
  • Salinan sijil/diploma/ijazah yang disahkan bagi calon yang belum megemukakannya semasa menghadiri temu duga; dan
  • Dokumen-dokumen lain yang disyaratkan dalam surat tawaran.
  Senarai semak bagi urusan Pengesahan Pelantikan boleh diperolehi melalui pautan berikut:
  Senarai Semak Urusan Perkhidmatan
 • Adakah perlu seseorang pegawai sedang berkhidmat dilantik ke jawatan baru, menjalani semula pemeriksaan kesihatan?
  Ya, pegawai yang telah menjalani pemeriksaan kesihatan semasa di jawatan terdahulu perlu menjalani semula pemeriksaan kesihatan sekiranya dikehendaki oleh Suruhanjaya apabila dilantik ke jawatan baharu iaitu mengikut perenggan 6(b), 7 dan 9 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Tahun 2013 - Pemeriksaan Kesihatan Bagi Maksud Pelantikan Ke Dalam Perkhidmatan Awam.
 • Bolehkah pemeriksaan kesihatan dilakukan oleh pengamal perubatan berdaftar di klinik swasta?
  Boleh, berdasarkan kepada Perenggan 5, Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Tahun 2013 - Pemeriksaan Kesihatan Bagi Maksud Pelantikan Ke Dalam Perkhidmatan Awam.